Danh mục đối tượng ưu tiên

5/27/2021 3:50:19 PM

Khi tiếp nhận HSSV vào ở KTX, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở KTX lớn hơn khả năng tiếp nhận của BQLNOSV thì thứ tự ưu tiên  theo đối tượng HSSV như sau:

1. HSSV là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.

3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

5. Con mồ côi cả cha và mẹ.

6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. HSSV nữ.

8. HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

9. Những đối tượng khác do đơn vị quản lý vận hành xem xét quyết định.

Tin liên quan